Inleiding

Dit zijn de algemene voorwaarden van Fenna Caftan, gevestigd te Amsterdam (hierna te noemen: “Fenna Caftan”).

 

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1 Algemene voorwaarden (hierna te noemen “Voorwaarden”): op alle online en offline verkopen via fennacaftan.com zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing. U stemt hiermee in wanneer u een bestelling plaatst;
1.2 Onderneming: fennacaftan.com (hierna te noemen “Fenna Caftan”) is handelsnaam van Fenna Caftan en is een (online) winkel die kleding en aanverwante artikelen door “koop op afstand” aanbiedt aan consumenten;
1.3 Consument: een natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
1.4 Overeenkomst: een overeenkomst (op afstand) tussen Fenna Caftan en de consument.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Fenna Caftan en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en de consument;
2.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website fennacaftan.com of samenhangend social media zijn deze voorwaarden steeds van toepassing;
2.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze voorwaarden via onze website ter beschikking gesteld. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat deze voorwaarden zijn aanvaard;
2.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. 
2.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Fenna Caftan erkend. 

 

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Fenna Caftan. Fenna Caftan is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wordt dit, met vermelding van reden, binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar gemaakt.

 

Artikel 4. Prijzen 
4.1 Alle aanbiedingen van Fenna Caftan zijn vrijblijvend. Fenna Caftan behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 
4.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs dan wel via de mail of mondeling gecommuniceerd. 
4.3 Voor verzendingen binnen Nederland worden ten minste €6,50 (zes euro en vijftig cent) verzendkosten berekend. Voor klanten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de kosten van verzending en verzekering afhankelijk van het land. De kosten van verzending naar het buitenland worden gecommuniceerd via de mail op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. Bestellingen boven de €500,- (vijfhonderd euro) worden gratis verzonden.

4.4 Fenna Caftan kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, verschrijvings- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 5. Betalingen
Betaling geschiedt altijd vooraf.
5.1 Betaling kan worden gedaan op verschillende wijzen zoals pin, overmaken (tikkie) en contant. Aan de bestelling van een consument kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin een vermelding van de totale kosten.
5.1.1 Pin: Als u op locatie wilt afrekenen dan is het mogelijk om het bedrag veilig elektronisch te betalen met uw pinpas.  Een elektronische betaling is vergelijkbaar met een PIN-betaling in een winkel. Voor betalen met pin wordt een bedrag van €0,30 berekend aan transactiekosten.
5.1.2 Direct overmaken of betalen middels betaalverzoeken is ook mogelijk. De medewerker van Fenna Caftan zal de winkelier verzoeken om de bankgegevens om het verzoek in gang te zetten.
5.1.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument (of een aanvraag daartoe), zijn de vorderingen van Fenna Caftan onmiddellijk opeisbaar.
5.1.4 Indien Fenna Caftan haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de consument een vast bedrag van 15% van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien Fenna Caftan kan aantonen noodzakelijk hogere kosten te hebben gemaakt, dan komen ook deze voor rekening van de consument.

 

Artikel 6. Levering
6.1 Enkele artikelen uit de online shop zijn uit voorraad leverbaar. Helaas kan het voorkomen dat een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is, wij zullen de consument in dat geval zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
6.2 Fenna Caftan streeft ernaar alle bestellingen uiterlijk binnen 1 à 2 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Dit gebeurt via DHL naar het bij de bestelling opgegeven afleveradres. Mocht de levertermijn om bepaalde redenen afwijken dan krijgt de consument hiervan via e-mail een bericht. Een bestelling zal echter in principe altijd binnen 1 à 2 werkdagen na ontvangst van de betaling worden verstuurd. 
6.3 Overschrijding van genoemde levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. 
6.4 De bestelling moet uiterlijk 60 dagen na opdracht zijn geleverd bij de consument. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 60 dagen te leveren wordt de consument daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht de bestelling kosteloos te annuleren. In dat geval zal Fenna Caftan voor terugbetaling zorgen. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken. 
6.5 Levering in gedeelten is toegestaan. 
6.6 Aan de leveringsplicht van Fenna Caftan zal zijn voldaan zodra de levering eenmaal is aangeboden.
6.7 In geval van weigering of het niet afhalen van de aangeboden levering komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de zending geheel voor rekening van de consument.
6.8 Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Het kan echter voorkomen dat er kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen afwijken van de werkelijkheid.
6.9 Fenna Caftan is nooit verantwoordelijk voor gevolgschade.

6.10 Levering is gratis bij een bestelwaarde van minimaal 500 euro (vijfhonderd euro).

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over op de consument, indien deze laatste al hetgeen hij schuldig is aan Fenna Caftan op grond van de ter zake geleverde producten gesloten overeenkomst(en), heeft voldaan.

 

Artikel 8. Ruilen/retourneren van artikelen
8.1 Wij doen er alles aan om u zowel online als offline te informeren over uw bestelling. Mocht u desondanks een artikel zonder opgave van reden niet wensen af te nemen, dan heeft u het recht het product binnen 1 werkdag na ontvangst van de bestelling terug te sturen, brengen en/of te ruilen. Retourneren of ruilen is helaas niet mogelijk indien er sprake is van maatwerk en/of kant en klare koop.

8.2.Retourneren van de huurcaftans is mogelijk tot 72u voor aanvang van de bestelde dag op vertoon van een huurbevestiging en mits de jurk geen schade heeft en schoon/vlekkeloos is. Omruilen met een andere huurcafan is mogelijk indien de te huren caftan beschikbaar is.

8.3 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn recht tot ruiling maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – onbeschadigd en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
8.4 Fenna Caftan accepteert uitsluitend ruilingen/retours waarvoor de instructies zijn gevolgd. Ruilingen en retourneringen die niet binnen de gestelde tijd zijn ontvangen worden niet geaccepteerd.

8.5 Voor het retour sturen van artikelen zal €6,50 (zes euro en vijftig cent) aan portokosten gerekend worden. Dit bedrag wordt van het terug te storten bedrag ingehouden.

8.6 Voor het retour sturen van artikelen vanuit een ander land dan Nederland zal €20,- (twintig euro) aan portokosten gerekend worden. Dit bedrag wordt van het terug te storten bedrag ingehouden.

8.7 Uw retourzending zal na ontvangst van de goederen per e-mail worden bevestigd. Het aankoopbedrag van de ruiling, min de portokosten, storten wij binnen 10 werkdagen terug op de rekening waarvan het bedrag afkomstig is, of welke bankgegevens van doorgegeven zijn.

 

Artikel 9. Klachten
Klachten met betrekking tot levering en/of kwaliteit van uw bestelling
9.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een kledingstuk niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dan dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kunt u doen door een email te sturen naar info@fennacaftan.com

Deze garantie vervalt wanneer u zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de #bc9d5egebruiksinstructies niet heeft opgevolgd. 
Indien u een dergelijke klacht heeft over een artikel wat u bij ons heeft gekocht, zouden wij dit graag van u vernemen. U dient dit per omgaande aan ons te melden. Dit kunt u doen door een email te sturen naar 

info@fennacaftan.com. Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. In alle gevallen dienen de instructies voor het terugzenden, zoals u die ontvangt bij het aanmelden van uw klacht, exact te worden gevolgd.
Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1Iedere aansprakelijkheid van Fenna Caftan, van personeel en producten van Fenna Caftan voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Evenmin is Fenna Caftan aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. 

10.2Fenna Caftan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Fenna Caftan. 

10.3Iedere aansprakelijkheid van Fenna Caftan jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Fenna Caftan verschuldigd is. 
10.4Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en Fenna Caftan, dan wel tussen Fenna Caftan en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en Fenna Caftan, is Fenna Caftan niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of door grove schuld van Fenna Caftan. 

 

Artikel 11. Overmacht
11.1Fenna Caftan heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Fenna Caftan gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
11.2Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Fenna Caftan kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede tussen Fenna Caftan en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.


Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen.


Fenna Caftan

Tel +31 (0)6 27 25 69 14

E-mail  info@fennacaftan.com

Web:  http://www.fennacaftan.com

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden verveelvoudigd, gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder onze schriftelijke toestemming.